JUDr. Markéta Valeriánová, advokátka

Právní služby

Advokátní kancelář JUDr. Markéty Valeriánové aktivně působí v českém právním prostředí od roku 2009. Získala širokou klientskou základnu nejen z města Zlín, které poskytuje bohaté právní zkušenosti především v oblasti:

občanské právo – zastupování klientů v oblasti občanskoprávních záležitostí, sepisování listin, poskytování odborných stanovisek v oblasti majetkových vztahů právnických a fyzických osob, právní rady v oblastech týkajících se nemovitostí

obchodní právo – sepisování a poskytování odborných stanovisek ke všem typům obchodních smluv, zastupování klientů ve vyjednávání se zákazníky, zastupování v soudních sporech v oblasti obchodně závazkových vztahů, poradenská činnost v oblastech podnikání společností, zakládání, změny a přeměny společností

trestní právo – obhajoba a zastupování klientů v trestním řízení na plnou moc i jako obhájci ex offo, sepisy stížností a odvolání, zastupování poškozených při uplatňování náhrady škod v trestním řízení

rodinné právo – poradenství a zastupování klientů ve věcech rozvodu, vypořádání společného jmění manželů, zastupování v řízením opatrovnickém, úprava vyživovacích povinností a další

správní právo – zastupování klientů a odborné poradenství v oblasti správního řízení, příprava jednotlivých podání pro správní řízení, příprava žalob proti rozhodnutím správních orgánů

pracovně-právní vztahy – konzultace, příprava a revize pracovních smluv a dalších dokumentů v oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

právo autorské – zastupování a odborné poradenství týkající se licenčních a servisních smluv, ochrana know-how

Informace pro spotřebitele

V případě vzniku sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, je klient oprávněn tuto věc předložit k mimosoudnímu projednání orgánu České advokátní komory.

Advokát i klient jsou povinni poskytnout si vzájemnou součinnost k vyřešení sporu smírnou cestou. V případě, že případný spor nebude vyřešen smírnou cestou, je advokát povinen vydat spotřebiteli doklad, jehož obsah bude tvořit prohlášení o tom, že se nepodařilo vyřešit spor přímým jednáním advokáta se spotřebitelem.

Následně se může spotřebitel obrátit na Smírčí komisi České advokátní komory s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Návrh je možno podat písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky podepsaný uznávaným elektronickým podpisem. Vzor elektronického podání návrhu na zahájení je možno nalézt zde https://adr.coi.cz/cs.

Návrh je možno podat Smírčí komisi České advokátní komory nejpozději do jednoho roku od okamžiku, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

K návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu orgánem České advokátní komory přikládá spotřebitel následující dokumenty:

- doklad o skutečnosti, že se navrhovateli/spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s advokátem přímo

- prohlášení, že ve věci nerozhodl soud

- prohlášení, že ve věci nebyl vydán rozhodčí nález

- prohlášení, že ve věci nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu

- prohlášení, že ve věci nebylo zahájeno řízení před soudem

Mimosoudní řešení sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, v případě složitějšího sporu může být tato lhůta prodloužena nejvýše o dalších 90 dnů s tím, že strany musí být informovány o prodloužení této lhůty a o očekávané lhůtě ukončení mimosoudního projednání.

© 2016 www.Advokat-Zlin.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net